Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19

           

      Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND Tỉnh Bắc Ninh về việc phòng chống dịch COVID-19 và kế hoạch phòng chống dịch COVID-19.
      Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

       I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         Công ty TNHH một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Bắc Ninh hiện nay có 05 phòng ban trực thuộc, 07 văn phòng huyện thị, thành phố và mạng lưới đại lý toàn tỉnh có 466 đại lý bán vé.

        1. Mục đích

Tăng cường khả năng sẵn sàng đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch
COVID-19; phấn đấu không để dịch bệnh xảy ra.

2. Yêu cầu

Quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác
phòng, chống dịch; chủ động xây dựng các tình huống và chuẩn bị đầy đủ các
điều kiện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi có dịch xảy ra; đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến dịch bệnh không để CBCNV, người lao động hoang mang, lo lắng ảnh hưởng xấu tới các hoạt động sản xuất kinh doanh.

        II. KẾ HOẠCH, TRIỂN KHAI

1.Triển khai:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch COVID-19.

- Các đơn vị thuộc huyện nào có dịch bệnh COVID-19 thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

- Tuyên truyền, đeo khẩu hiệu, hướng dẫn CBCNV, người lao động cách rửa tay, sử dụng  đeo khẩu trang phòng chống, dịch bệnh khi tham gia các hoạt động tại nơi công cộng

- Hạn chế tổ chức các cuộc họp đông người tham gia trừ các cuộc họp cần thiết để phục vụ phòng, chống dịch.

        - Phun thuốc khử trùng xung quanh khu vực cơ quan, mua nước sát khuẩn rửa tay và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Khách hàng và đại lý đến giao dịch đều phải thực hiện đầy đủ thủ tục phòng chống dịch ( công ty có trang bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay khử khuẩn) đặt trước cửa ra vào.

- Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện chỉ
đạo điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp cơ quan y tế.

 

        2.Kế Hoạch:

-Lập các tổ “AN TOÀN COVID” theo phòng, trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi tất cả cán bộ và gia đình cán bộ nếu có dịch bệnh sẽ báo cáo lãnh đạo công ty.

- CBCNV và người lao động nếu có biểu hiện nghi nhiễm bệnh hoặc đi đến vùng dịch bệnh có tiếp xúc F1,F2 lên kế hoạch khoanh vùng ( khai báo y tế, nghỉ làm cách ly tại nhà, giám sát, theo dõi chặt chẽ), xử lý kịp thời không để dịch lây lan.

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả khi có dịch bệnh xảy ra.

- Kịp thời báo cáo UBND tỉnh, ngành y tế, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch, nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng.

-Phối hợp chặt chẽ với lực lượng của ngành y tế và của xã hội để khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất cho người lao động.

3. Nhiệm vụ

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác chống dịch và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh và các ngành có liên quan.

- Tiếp tục nâng mức cảnh báo cho toàn thể người lao động nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác cũng như tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

- Phối hợp với cơ sở y tế thực hiện các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ; điều tra, theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp bệnh.

- Các phòng trong công ty thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, cơ quan y tế trong công tác chống dịch, quán triệt đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

 

Đang xử lý...